BOEKINGS- EN ANNULERINGSVOORWAARDEN

1. Op het moment van inschrijven voor een cursus, behandeling (inclusief coaching), les of lessenreeks gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden en de betaling van het verschuldigde inschrijfgeld. 

2. De betaling dient uiterlijk 15 dagen voor aanvang van de cursus, behandeling of lessenreeks te zijn voldaan. Bij inschrijvingen minder dan 15 dagen voor aanvang dient het inschrijfgeld per omgaande betaald te worden. Bij niet tijdige betaling heeft Paula Jansema Coaching (als initiatiefnemer van Mindful Sundays, en hierna te noemen “PJC”) het recht de reservering te laten vervallen. Dit ontslaat de deelnemer echter niet van zijn betalingsverplichting. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor eventuele declaratie bij de zorgverzekeraar. PJC kan niet verantwoordelijk gehouden worden voor het al dan niet declareren door een zorgverzekeraar.

3. PJC heeft het recht een cursus, behandeling, les of lessenreeks te annuleren, te verzetten of zich te laten vervangen, indien daartoe gegronde redenen bestaan, waaronder onvoldoende deelnemers, ziekte van de docent of overmacht. In geval van annulering door PJC heeft de deelnemer recht op terugbetaling van het reeds betaalde cursusgeld, wat PJC binnen 3 werkdagen zal overmaken. De deelnemer heeft geen recht op enige andere compensatie of schadevergoeding.

4. Indien de deelname door de deelnemer wordt geannuleerd, zijn de volgende annuleringskosten verschuldigd:

  • Bij annulering tot de 28ste kalenderdag (exclusief) vóór de dag van aanvang: geen kosten
  • Bij annulering vanaf de 28ste kalenderdag (inclusief) tot de 14e dag (exclusief) vóór de dag van aanvang: 50% van het inschrijfgeld;
  • Bij annulering vanaf de 14e kalenderdag (inclusief) tot de dag van aanvang (exclusief): 90% van het inschrijfgeld;
  • Bij annulering op de dag van aanvang of later: het volledige inschrijfbedrag

5. De deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het controleren of een annulering door PJC op tijd en in goede orde is ontvangen.

6. PJC heeft het recht om personen zonder opgaaf van redenen uit te sluiten van deelname aan een cursus, behandeling, les of lessenreeks.

7. Deelnemers die zich niet aan de huisregels houden dan wel de aanwijzingen van het personeel van de locatie of PJC niet opvolgen, kunnen uit de cursus, behandeling, les of lessenreeks verwijderd worden. Dit geeft de deelnemer geen rechten op restitutie van inschrijfgelden.

8. Deelname aan een cursus, behandeling, les of lessenreeks is geheel op eigen risico. PJC is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of de activiteiten van de deelnemer, noch voor verlies of beschadiging van eigendommen.

9. Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake productaansprakelijkheid anders mocht voortvloeien en behoudens schade veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van PJC, is iedere aansprakelijkheid van PJC voor schade ten gevolge van gebreken in of aan verkochte producten en/of geleverde diensten uitdrukkelijk uitgesloten. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de deelnemer de schade binnen 48 uur nadat deze bekend is schriftelijk bij PJC meldt. De bewijslast voor de geleden schade berust bij de deelnemer.

10. Eventuele aansprakelijkheid van PJC is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is tevens te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de verzekeraar van PJC wordt vergoed, tenzij wettelijk is bepaald dat een hoger maximum geldt.

11. Ten aanzien van producten en diensten die PJC van een derde heeft betrokken of door een derde laat verrichten, zullen de op de desbetreffende transactie toepasselijke contracts- en/of garantiebepalingen ook gelden voor de klant.

12. Door akkoord te gaan met deze voorwaarden, verklaart de deelnemer in goede fysieke en mentale gezondheid te zijn. Bij twijfel over de medische toestand, bij medicijngebruik of indien behorend tot een risicogroep, verklaart de deelnemer slechts geboekt te hebben na overleg met en toestemming van de eigen huisarts of medisch specialist.

13. Het gebruik van beeld-of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape) is gedurende de cursus, behandeling, les of lessenreeks uitsluitend toegestaan na voorafgaande toestemming van PJC.

14. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te worden gemaakt aan PJC. De indiener van de klacht ontvangt binnen 14 dagen een reactie.

15. Acties: niet geldig in combinatie met andere kortingen of (kortings)acties.